Παράταση στην ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων και απαιτούμενων δικαιολογητικών, για Συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας»

 

Λόγω τεχνικών προβλημάτων το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020, ανακοινώνουμε την παράταση κατά μία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας», με κωδικό ΟΠΣ 5002889, και συγκεκριμένα ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00:00.