Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων Β’ Κύκλου, στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας»

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας» και έπειτα από την ολοκλήρωση της συλλογής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και την επεξεργασία και ταξινόμηση αυτών, προβαίνει στη Συγκρότηση Προσωρινού Πίνακα των Επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων, με τη Συνολική Βαθμολογία για τον καθένα ανά ομάδα Περιφερειών (σύμφωνα με την κατανομή των ωφελουμένων ανά ομάδα Περιφερειών που ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Β’ κύκλου).

Επισημαίνεται πως έπειτα από την ολοκλήρωση της συλλογής και του ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων ωφελουμένων, το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας θα προχωρήσει σε αναπροσαρμογή της συνολικής βαθμολογίας - όπου διαπιστωθεί ανακρίβεια - και θα προβεί σε οριστικοποίηση του Πίνακα Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων ανά ομάδα Περιφερειών. Μπορείτε να προβείτε στην ανάκτηση του αρχείου pdf με τον προαναφερθέντα πίνακα.