Παράταση στην ώρα ηλεκτρονικής αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών

Αποφασίζουμε την παράταση της ώρας ηλεκτρονικής αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας», με κωδικό ΟΠΣ 5002889.

Συγκεκριμένα ορίζουμε ως νέα ώρα λήξης ηλεκτρονικής αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών μέσω του email 024@epimetol.gr την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00:00, λόγω τεχνικών δυσκολιών. Διευκρινίζεται ότι η προσκόμιση φυσικού φακέλου των δικαιολογητικών στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας λήγει την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:00:00.