Ανακοινώσεις

 12 Jan 2021 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Τελικού Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων Β΄κύκλου, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη
 24 Dec 2020 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων Β’ Κύκλου μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων–Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας»
 18 Dec 2020 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων Β’ Κύκλου, στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας»
 30 Nov 2020 Παράταση στην ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων και απαιτούμενων δικαιολογητικών, για Συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας»
 30 Oct 2020 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
 05 Feb 2020 Συγκρότηση Τελικού Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη
 15 Jan 2020 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών
 10 Jan 2020 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων
 29 Nov 2019 Παράταση στην ώρα ηλεκτρονικής αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών
 25 Nov 2019 Ολοκλήρωση της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας»
 11 Nov 2019 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και καταληκτικής ημερομηνίας προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών
 03 Oct 2019 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας»